• Arkkitehtisuunnittelu
  • Kokonaissuunnittelu
  • Rakennesuunnittelu
  • Korjaussuunnittelu
  • Rakennuttaminen
  • Työmaavalvonta
  • Kuntoarviot

k-ikonit-isot-arkkitehtis2Suunnittelemme arkkitehtonisesti ja toiminnallisesti korkeatasoisia rakennuksia.

 

Pääsuunnittelu

Pääsuunnittelijamme huolehtii suunnitelmien riittävästä laadusta ja laajuudesta siten, että suunnitelmilla voidaan osoittaa rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen. Hän vastaa rakennusvalvontaviranomaiselle tehtäviensä asianmukaisesta hoitamisesta suunnittelu- ja rakennustyön ajan. Yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa, pääsuunnittelijamme kokoaa suunnittelussa tarvittavat lähtötiedot, vastaa niiden riittävyydestä ja ristiriidattomuudesta sekä varmistaa, että hankkeen kaikilla osapuolilla on tarvittava tieto tehtävän suorittamiskeksi. Pääsuunnittelijamme huolehtii muiden suunnittelijoiden kanssa yhteistyön järjestämisestä sekä vastaa hankkeen suunnitteluun varatun aikataulun riittävyydestä ja varmistaa suunnitelmien valmistuttua niiden ristiriidattomuuden.

Arkkitehtisuunnittelu

Arkkitehtimme suunnittelevat yksilöllisiä sekä korkeatasoisia asiakkaalle räätälöityjä rakennuksia kustannustehokkaasti. Meillä on vahva osaaminen asuin- ja liikerakennusten, koulujen-, päiväkotien sekä teollisuusrakennusten pää- ja arkkitehtisuunnittelutehtävistä. Suunnittelussa lähtökohtina ovat toimivat tilaratkaisut, turvallisuus, energiatehokkuus sekä tilaajan tarpeiden yhdistämien rakennuspaikan vaatimuksiin. Haluamme osaltamme huolehtia toiminnallisesti, esteettisesti ja teknisesti kestävästä rakentamisesta.

Pää- ja arkkitehtisuunnittelun tehtävät ja vastuu määritellään aina tapauskohteisesti RT 103253 Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK18 mukaan. Tarvittaessa suunnittelemme tilojen kalustuksen sekä sisustuksen. Käytössämme ovat viimeisimmät tietomallipohjaiset suunnitteluohjelmistot. Toimeksiannon laajuudesta riippuen, laadimme havainnollisen 3D-tietomallin, rakennuslupakuvat, valokuvatasoiset visualisoinnit sekä muut tarvittavat työpiirustukset sekä liiteasiakirjat.

Sisustussuunnittelu

Tarjoamme sisustussuunnittelupalvelua muiden toimeksiantojemme yhteydessä. Yhdistettäessä sisustussuunnittelu osaksi arkkitehtisuunnittelua, voimme huomioida pienimätkin yksityiskohdat luonnossuunnittelusta alkaen. Tavoitteenamme on lopputulos, jossa toteutuvat asiakkaan toive ja mielikuva viihtyisästä ja toimivasta tilasta.

k-ikonit-isot-arkkitehtis2Kokonaisvaltaista suunnittelua ja rakenneteknistä konsultointia uudis- ja korjausrakennushankkeisiin.

 

KOKONAISSUUNNITTELU

Kokonaissuunnittelu perustuu ammattitaitomme kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen suunnittelun kaikilla osa-alueilla. Yhteistyö luotettavien LVIS-suunnittelijoiden kanssa mahdollistaa myös LVI- ja sähkösuunnittelun yhdistämisen osaksi kokonaissuunnittelua. Tarvittaessa tilaaja saa kaikki tarvitsemansa suunnitelmat yhdellä sopimuksella, jolloin hänen ei tarvitse huolehtia suunnittelualojen yhteen sovittamisesta ja koordinoinnista. Suunnittelun keskittämisellä saavutetaan paras toiminnallinen, tekninen ja taloudellinen lopputulos, johon kaikki osapuolet voivat olla tyytyväisiä. Suunnittelutiimimme huomioi kunkin hankkeen erityispiirteet sekä laatii tarvittavat suunnitelmat ja valvoo omalta osaltaan hankkeen toteutumista alusta loppuun.

k-ikonit-isot-rakennesuunnHuolehdimme rakennuksen toteutettavuudesta ja rakenneteknisestä toimivuudesta.

RAKENNE- JA ELEMENTTISUUNNITTELU

Teemme rakenne- ja elementtisuunnittelua asuinrakennuksiin, terveydenhuollon rakennuksiin, liike- ja toimitilarakennuksiin sekä teollisuusrakennuksiin. Rakennesuunnittelun tehtävät ja vastuut määritelemme tapauskohteisesti RT 103087 Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK18 mukaan. Suunnittelutoimeksianto voi käsittää koko rakennuksen rakenneteknisen suunnittelun tuote- ja valmisosasuunnitelmineen tai vain tietyt osatehtävät.

Tavanomaisesti suunnitteluun sisältyvät perustus- ja runkorakenteiden suunnittelu, rakenteiden mitoitus sekä rakennuksen toteutettavuudesta ja rakennusteknisestä toimivuudesta huolehtiminen.

Yrityksemme pitkä historia korjausrakentamisen parissa mahdollistaa korjausrakennushankkeiden onnistuneen läpiviennin.

KORJAUSRAKENTAMISEN SUUNNITTELUA

Korjausrakentamisella pidennetään kiinteistön elinkaarta sekä luodaan toimivia ja viihtyisiä toimintaympäristöjä. Korjausrakennussuunnittelu on kokonaisuuden hallintaa, jossa huomioimme olemassa olevat rakenteet, soveltuvat korjausmenetelmät, käyttöhistorian, tulevan käyttötarkoituksen, suojelutarpeet, suunnitteluratkaisujen toteutettavuuden sekä korjauksella saavutettavan hyödyn. Edellä mainittuja asioita tarkastelemalla, varmistamme kiinteistön elinkaaren kannalta kokonaistaloudellisimmat korjausratkaisut.

Yrityksemme pitkä historia korjausrakentamisen parissa, mahdollistaa korjausrakennushankkeiden onnistuneen läpiviennin hankesuunnittelusta aina rakennusaikaiseen valvontaan ja käyttöönottoon asti. Hyvällä suunnittelulla säästetään aikaa ja kustannuksia sekä voidaan taata korjauksen onnistuminen.

k-ikonit-rakennuttaminenToimimme tilaajan edustajana sekä tukena päätöstenteossa läpi koko hankkeen.

RAKENNUTTAMINEN

Rakennuttajakonsulttimme toimii asiantuntijana ja tilaajan edustajana, sekä tukena päätöstenteossa läpi koko hankkeen. Huomioimme rakennuksen omistajat, käyttäjät, sekä heidän toimintansa tavoitteet. Suunnittelemme ja valvomme hanketta yhdessä tilaajan kanssa ja luomme edellytykset saumattomaan yhteistyöhön hankkeen eri osapuolien välillä.

Toimeksiannon laajuudesta riippuen, laadimme mm. tarve- ja hankeselvitykset, vastaamme suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kilpailuttamisesta sekä suunnittelun ja rakentamisen ohjauksesta. Rakennuttamistehtävien laajuus ja vastuut määritellään RT 10-11284 Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR18 mukaan.

k-ikonit-isot-rakjavalvonta2Tarjoamme toimeksiantajillemme riippumatonta asiantuntemusta rakentamisen laadun varmistamiseksi.

TYÖMAAVALVONTA

Pätevöityneet paikallisvalvojamme huolehtivat, että rakentaminen toteutetaan sitä koskevien sopimusten, lakien, asetusten, määräysten ja viranomaisohjeiden mukaisesti sekä hyvää rakennustapaa noudattaen. Valvojamme keskeisimpiä tehtäviä ovat virheiden ja ongelmien ennaltaehkäiseminen sekä ajallisen ja taloudellisten tavoitteiden varmistaminen siten, että tehty työ vastaa rakennuttajan asettamia vaatimuksia. Valvontatehtävien laajuus ja vastuut määritellä RT 16-11121 Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo mukaan.

k-ikonit-isot-kuntoarviotTarjoamme toimeksiantajillemme riippumatonta asiantuntemusta yksittäisten rakenteiden, rakennusosien ja rakennuskokonaisuuksien arvioinnissa.

KUNTOARVIOT

Kuntoarvio yhdessä kunnossapitosuunnitelman PTS kanssa selventävät kiinteistön korjaustarpeet ja antaa kokonaiskuvan kiinteistön kunnosta, tulevista korjaustarpeista, niiden ajankohdista sekä kustannuksista. Mikäli kuntoarvio antaa viitteitä piilevistä rakennevaurioista, annamme suositukset tarvittavien kuntotutkimusten suorittamisesta.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!